Bna-miR43介导甘蓝型油菜响应干旱胁迫
张盈川, 吴晓明玉, 陶保龙, 陈丽, 鲁海琴, 赵伦, 文静, 易斌, 涂金星, 傅廷栋, 沈金雄
Bna-miR43 Mediates the Response of Drought Tolerance in Brassica napus
Zhang Yingchuan, Wu Xiaomingyu, Tao Baolong, Chen Li, Lu Haiqin, Zhao Lun, Wen Jing, Yi Bin, Tu Jinxing, Fu Tingdong, Shen Jinxiong
植物学报 . 2023, (5): 701 -711 .  DOI: 10.11983/CBB22223