Progress in Flowering Regulation Mechanisms of FLC
Changsheng Zhang, Tao Wei, Yuping Zhou, Tian Fan, Tianxiao Lü, Chang'en Tian
Chinese Bulletin of Botany . 2021, (6): 651 -663 .  DOI: 10.11983/CBB21103