The Dynamic Regulation Mechanism of the Endo-genous ABA in Plant
Wei Chen,Xiaoxian Zeng,Chuping Xie,Chang’en Tian,Yuping Zhou
Chinese Bulletin of Botany . 2019, (6): 677 -687 .  DOI: 10.11983/CBB19092