ygenase that epoxidizes gibberellins in a novel deactivation reaction in rice
Chunfang Zhao, Xintao Qiang, Yadong Zhang, Zhen Zhu, Tao Chen, Qingyong Zhao, Lihui Zhou, Shu Yao, Xin Yu, Cailin Wang
Chinese Bulletin of Botany . 2015, (1): 32 -39 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2015.00032