Tissue Culture of the Succulent Plant Sedum clavatum
Fang Liu, Yinghong Tang, Youmei Yuan, Qingquan Guo, Fan Shen, Jianrong Chen
Chinese Bulletin of Botany . 2016, (2): 251 -256 .  DOI: 10.11983/CBB15036