CPPU对猕猴桃果实生长的作用
郑波 安和祥 蔡达荣 母锡金
The EffectsTof CPPU on Actlunidia
Zheng Bo;An He-xiang;Cai Da-rong and Mu Xi-kin
植物学报 . 1996, (02): 37 -40 .