60Co-γ射线辐照种子对牛至形态与挥发性成分的影响
闫一皓, 王頔, 李静一, 张文颖, 郝渊鹏, 夏菲, 李慧, 白红彤, 石雷
Effects of 60Co-γ Ray Radiation on Morphology and Volatile Components of Origanum vulgare
Yihao Yan, Di Wang, Jingyi Li, Wenying Zhang, Yuanpeng Hao, Fei Xia, Hui Li, Hongtong Bai, Lei Shi
植物学报 . 2021, (5): 533 -543 .  DOI: 10.11983/CBB21012