miR172-AP2模块调控植物生长发育及逆境响应的研究进展
王劲东,周豫,余佳雯,范晓磊,张昌泉,李钱峰,刘巧泉
Advances in the Regulation of Plant Growth and Development and Stress Response by miR172-AP2 Module
Jindong Wang,Yu Zhou,Jiawen Yu,Xiaolei Fan,Changquan Zhang,Qianfeng Li,Qiaoquan Liu
植物学报 . 2020, (2): 205 -215 .  DOI: 10.11983/CBB19177