MAPK 级联途径在植物信号转导中的研究进展
陈娅斐, 冯斌, 赵小明, 白雪芳, 杜昱光
Progress of Study on MAPK Cascades of Plant Signal Transduction 
CHEN Ya-Fei, FENG Bin, ZHAO Xiao-Ming , BAI Xue-Fang , DU Yu-Guang
植物学报 . 2005, (03): 357 -365 .