4PU对萝卜离体子叶衰老的影响
朱诚 刘非燕 曾广文
Effects of 4PU on the Senescence of Detached Radish Cotyledons
Zhu Chen;Liu Fei-yan and Zeng Guang-wen
植物学报 . 1997, (04): 42 -44 .